1. روح الله عابدی
  2. سبک زندگی
  3. دوشنبه, 30 -3443
  4.  اشتراک
:
با سلام

شک بين رکعت دوم و سوم در نماز سه رکعتي باطل است و بايد نماز را دوباره به جا آوريد.اما اگر در نماز چهار رکعتي بعد از سربرداشتن از سجده دوم شک کنيد که دو رکعت خوانده يا سه رکعت ، بنا را بر سه مى گذاريد و يک رکعت ديگر را مى خوانيد و نماز را تمام مى کنيد سپس يک رکعت نماز احتياط ايستاده ، يا دو رکعت نشسته مى خوانيد.و اگر شک بين دو و سه قبل از سجده ي دوم باشد بايد نماز را دوباره بخوانيد.
شک بين سه و چهار بنا را بر 4 گذاشته و نماز را تمام مى کنيد وبعد يک رکعت نماز احتياط ايستاده مى خوانيد.

موفق باشيد


پاسخی ارسال نشده است
همچنین این پست قفل است و امکان ارسال نیز وجود ندارد