سوال: آيا عاشق شدن در دين اسلام گناه دارد وحرام است؟ پاسخ: با سلام عاشق شدن به معنايي که شما در ذهنتان وجود دارد، در اسلام فقط مختص خداست و ما در روايات چيزي به نام عشق نداريم و يا اينکه به نادر آمده است. بله دوست شدن داريم و گناه هم نيست ولي اگر موجب خوف فتنه و افتادن در گناه باشد، حرام مي باشد.